ฝ่ายประกันคุณภาพ

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ
ความรับผิดชอบ มีวินัย จิตสาธารณะ

ผลงานนักศึกษา

รางวัลรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ได้รับเกียรติบัตร
สถานศึกษามาตรฐานเยอรมัน
แห่งแรกในประเทศไทย

รางวัลสูงสุด้าน IT 2 สมัย
ปี 2009 และ 2018 
รางวัล Thailand ICT Excellence Award

กิจกรรมวิทยาลัย